Нотаріус  

Пошук по сайту

    
Нотаріат
Необхідна інформація

 

Публікації

30 Вересня 2021:

ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у статті 52:

в абзаці першому частини першої слова "а так само невжиття заходів по боротьбі з бур’янами" виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

"Невжиття заходів по боротьбі з бур’янами -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) статтю 53 доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Положення цієї статті не застосовуються у разі заростання чагарниками і дрібноліссям деградованих та малопродуктивних земель, що потребують консервації та призначені для заліснення";

3) назву та абзац перший статті 53-3 викласти в такій редакції:

"Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту

Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у документації із землеустрою, або за відсутності такої документації (крім випадків, якщо відповідно до закону розроблення документації із землеустрою не вимагається)";

4) назву та абзац перший частини першої статті 53-5 викласти в такій редакції:

"Стаття 53-5. Порушення строків розгляду заяв (клопотань) щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою, надання висновків до документації із землеустрою

Порушення посадовою особою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування встановлених законом строків розгляду заяв (клопотань) щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою, надання висновків до документації із землеустрою";

5) частину другу статті 55 виключити;

6) статтю 56 викласти в такій редакції:

"Стаття 56. Знищення межових знаків, пошкодження або знищення геодезичних пунктів і мереж

Знищення межових знаків меж землекористувань -

тягне за собою накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пошкодження або знищення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі, геодезичних мереж спеціального призначення -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

7) доповнити статтею 188-56 такого змісту:

"Стаття 188-56. Невиконання законних розпоряджень, приписів посадових осіб органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель

Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, або створення перешкод у їхній діяльності -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятнадцяти до сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недопущення посадових осіб органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, до здійснення заходів державного контролю -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

8) у статті 219:

частину першу після цифр "44-3" доповнити словами і цифрами "частиною другою статті 52, статтями 53, 53-1, 54, частиною першою статті 56", а після слова і цифр "статтями 183" - цифрами "188-56";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Від імені виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 52, статтями 53, 53-1, 54, частиною першою статті 56, статтею 188-56, та накладати адміністративні стягнення мають право посадові особи виконавчих комітетів (виконавчих органів), уповноважені здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель, - державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель сільських, селищних, міських рад";

9) у частині першій статті 242-1 слова і цифри "передбачені статтями 47-50, 52-53-1, 53-3-54" замінити словами і цифрами "передбачені статтями 47-50, частиною першою статті 52 , статтями 53, 53-1, 54";

10) доповнити статтею 242-2 такого змісту:

"Стаття 242-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 52-56 та 188-56 цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор України з контролю за використанням та охороною земель та його заступники, головні державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя та їхні заступники, старші державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель та державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель відповідних територій";

11) у частині першій статті 244 слова "законодавства у сфері використання та охорони земель і" та цифри і слово "52-53-4, 54-56", "та 188-5" виключити;

12) у статті 255:

частину першу доповнити пунктом 15 такого змісту:

"15) державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад (частина друга статті 52, статті 53, 53-1, 54, частина перша статті 56, стаття 188-56)";

пункт 7-1 частини другої викласти в такій редакції:

"7-1) громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель (частина друга статті 52, статті 53, 53-1, 53-4, 54)";

13) частину першу статті 288 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) постанову державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель виконавчого органу сільської, селищної, міської ради про накладення адміністративного стягнення - у районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом".

2. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

1) статтю 16 доповнити частиною сімнадцятою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, забезпечує інформаційну взаємодію з Державним земельним кадастром з метою надання через технологічні та програмні засоби Державного земельного кадастру відомостей про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами";

2) статтю 17 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, забезпечує інформаційну взаємодію з Державним земельним кадастром з метою надання через технологічні та програмні засоби Державного земельного кадастру відомостей про ділянки надр, надані у користування відповідно до гірничих відводів";

3) статтю 19 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Облік ділянок надр, наданих у користування, ведеться в єдиній державній електронній геоінформаційній системі, забезпечення ведення якої здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Порядок ведення єдиної державної електронної геоінформаційної системи затверджується Кабінетом Міністрів України і має передбачати можливість внесення до неї інформації про видані спеціальні дозволи на користування надрами та гірничі відводи, зокрема за ініціативою користувачів надр".

3. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):

1) у частині восьмій статті 87 слова "виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад" замінити словами "органами, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель";

2) статтю 89 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"У прибережних захисних смугах дозволяються реконструкція, реставрація та капітальний ремонт існуючих об’єктів".

4. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

1) у частині першій статті 8:

в абзаці першому слова "на території області" виключити;

пункт "а" доповнити словами "сіл, селищ, міст області";

2) у статті 9:

у частині першій:

в абзаці першому слова "на їх території" виключити;

у пункті "г" слова "із земель комунальної власності" замінити словами "комунальної власності із постійного користування";

пункт "ґ" після слова "ділянок" доповнити словами "приватної власності";

пункт "д" після слова "ділянками" доповнити словами "комунальної власності";

пункти "и" та "і" виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

"До повноважень виконавчих органів Київської та Севастопольської міських рад належить:

а) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;

б) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель у межах та порядку, встановлених законом;

в) здійснення інших повноважень у галузі земельних відносин відповідно до закону";

3) у частині першій статті 10:

в абзаці першому слова "на території району" виключити;

у пункті "а" слова "відповідних територіальних громад" замінити словами "територіальних громад сіл, селищ, міст району";

пункти "в" та "е" виключити;

4) у статті 12:

у частині першій:

в абзаці першому слова "на території сіл, селищ, міст" виключити;

пункт "а" після слів "розпорядження землями" доповнити словами "комунальної власності";

у пункті "г" слова "із земель комунальної власності" замінити словами "комунальної власності із постійного користування";

пункт "ґ" після слова "ділянок" доповнити словами "приватної власності";

пункти "е" та "є" виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин належить:

а) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;

б) здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у межах та порядку, встановлених законом;

в) здійснення інших повноважень у галузі земельних відносин відповідно до закону";

5) у частині першій статті 15:

пункт "г" виключити;

пункти "ґ" і "ж" викласти в такій редакції:

"ґ) забезпечення ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель";

"ж) здійснення інших повноважень, визначених законами України";

6) у частині першій статті 15-1:

пункт "е" викласти в такій редакції:

"е) організація та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у порядку, встановленому законом";

у пункті "ж" слова "та покладених на нього актами Президента України" виключити;

7) статтю 15-2 виключити;

8) у статті 20:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок.

Зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім земельних ділянок державної або комунальної власності), цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення.

Відмова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. У разі зміни цільового призначення земельної ділянки несільськогосподарського призначення з віднесенням такої земельної ділянки до категорії земель сільськогосподарського призначення, власником якої є особа, яка відповідно до положень цього Кодексу не може набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, така земельна ділянка підлягає відчуженню протягом одного року з дня внесення до Державного земельного кадастру відомостей про змінене цільове призначення земельної ділянки";

9) у статті 22:

частину третю виключити;

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється з урахуванням вимог статті 130 цього Кодексу";

10) частину першу статті 36 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0,6 гектара";

11) главу 7 доповнити статтею 46-1 такого змісту:

джерело:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#Text

Повернутися


адреса

Україна, 73003, м. Херсон
вул. Соборна, буд. 8, оф. 2
тел./факс: +3 8 (0552) 45-44-27
тел.: 066 279-49-15

  Поставити питання нотаріусу

розклад роботи

пн-пт:

9.00-17.00

сб:

вихідний

нд:

вихідний

без обідньої перерви