Нотаріус  

Пошук по сайту

    
Нотаріат
Необхідна інформація

 

Публікації

17 Січня 2007:

Наказ Міністерства юстиції України

                                                          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
                                                                          НАКАЗ
№ 111/5 від 28.12.2006 року
м. Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2006 р. за № 1378/13252

Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
З метою підвищення рівня захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, подальшого вдосконалення роботи Єдиних та Державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдиний реєстр довіреностей у редакції, що додається.

2. Державному підприємству „Інформаційний центр" Міністерства юстиції України забезпечити:

упровадження модернізованої версії програмного забезпечення Єдиного реєстру довіреностей;

належне перенесення електронної бази даних раніше створеного Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, до бази модернізованого Єдиного реєстру довіреностей.

3. Установити, що після повного перенесення бази даних раніше створеного Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, до бази даних модернізованого Єдиного реєстру довіреностей державне підприємство „Інформаційний центр" Міністерства юстиції України забезпечує довічне зберігання бази даних раніше створеного реєстру.

4. Установити тариф:

за реєстрацію однієї довіреності (у тому числі дубліката довіреності) в Єдиному реєстрі довіреностей з видачею про це витягу – у розмірі 25,00 грн. з урахуванням ПДВ;

за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов’язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це повного витягу – у розмірі 25,00 грн. з урахуванням ПДВ;

за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов’язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого витягу – у розмірі 17,00 грн. з урахуванням ПДВ.

5. Установити, що перевірка дійсності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, що пов’язана з учиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого або повного витягу, здійснюється безкоштовно.

6. Установити, що кошти за користування Єдиним реєстром довіреностей надходять на поточний рахунок Адміністратора та спрямовуються на забезпечення функціонування та розвиток Єдиних та Державних реєстрів, адміністратором яких є державне підприємство „Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

7. Установити, що державна нотаріальна контора при посвідченні довіреності, видачі дубліката довіреності, а також при видачі витягу з Єдиного реєстру довіреностей, одержує від особи, яка звернулась відповідно за посвідченням довіреності, видачею її дубліката або видачею витягу з цього реєстру, що не пов’язані з вчиненням нотаріальної дії, квитанцію про сплату на поточний рахунок Адміністратора суми коштів за реєстрацію довіреності чи виготовлення витягу відповідно до тарифів, установлених пунктом 4 цього наказу.

8. Установити, що державний нотаріальний архів при видачі дубліката довіреності, що зберігається в архіві, а також при видачі витягу з Єдиного реєстру довіреностей одержує від особи, яка звернулась відповідно за видачею дубліката довіреності або видачею витягу з цього реєстру, що не пов’язана з вчиненням нотаріальної дії, квитанцію про сплату на поточний рахунок Адміністратора суми коштів за реєстрацію довіреності чи виготовлення витягу відповідно до тарифів, установлених пунктом 4 цього наказу.

9. Унести до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 № 20/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03.03.2004 за № 283/8882 (зі змінами), такі зміни:

9.1. У тексті Інструкції слова:

„Єдиний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку" в усіх відмінках замінити словами „Єдиний реєстр довіреностей" у відповідних відмінках;

„Положення про Єдиний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку" у всіх відмінках замінити словами „Положення про Єдиний реєстр довіреностей" у відповідних відмінках;

„Державний реєстр застав рухомого майна" у всіх відмінках замінити словами „Державний реєстр обтяжень рухомого майна" у відповідних відмінках;

„Державний реєстр застав нерухомого майна" у всіх відмінках замінити словами „Державний реєстр іпотек" у відповідних відмінках.

9.2. Абзац 1 пункту 42 викласти в такій редакції:

„42. При укладенні правочину представником нотаріус перевіряє його повноваження за довіреністю (її дублікатом), виданою представникові, за допомогою Єдиного реєстру довіреностей у порядку, передбаченому Положенням про Єдиний реєстр довіреностей. За результатами перевірки справжності довіреності (її дубліката) виготовляється витяг з Єдиного реєстру довіреностей, який додається до примірника правочину, що залишається у справах нотаріуса".

9.3. В абзаці 3 пункту 47 слова „та заставної" виключити.

9.4. В абзаці 2 пункту 146 слова „на право розпорядження майном, у тому числі транспортними засобами" виключити.

9.5. Пункт 155 викласти в такій редакції:

„155. Посвідчені нотаріусами довіреності, а також довіреності, видані в порядку передоручення, припинення їх дії, підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей у порядку, установленому Положенням про Єдиний реєстр довіреностей".

9.6. Перше речення абзацу третього пункту 231 Інструкції викласти в такій редакції:

"При заведенні спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність заведеної спадкової справи".

9.7. Абзац 3 пункту 252 виключити.

9.8. Пункт 253 доповнити новим абзацом такого змісту:

„Відомості про зняття заборони відчуження нерухомого майна, а також про зняття судовими або слідчими органами та органами державної виконавчої служби накладеного ними арешту на об’єкти нерухомого майна підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна в порядку, установленому Положенням про Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна".

10. Унести до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 25.08.94 № 22/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.10.94 за № 256/466 (зі змінами), такі зміни та доповнення:

10.1. У тексті Інструкції слово „доручення" у всіх відмінках замінити словом „довіреність" у відповідному відмінку.

10.2. Доповнити Інструкцію пунктом 46-1 такого змісту:

„46-1. Відомості про довіреності щодо розпорядження майном, посвідчені посадовими особами виконавчих комітетів, а також припинення їх дії підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей у порядку, установленому Положенням про Єдиний реєстр довіреностей".

10.3. Доповнити Інструкцію пунктом 64-1 такого змісту:

„64-1. Відомості про накладення та зняття посадовими особами виконавчих комітетів заборони відчуження об’єктів нерухомого майна підлягають обов’язковій реєстрації у Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна у порядку, установленому Положенням про Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна".

11. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 07.04.2005 № 33/5 „Про запровадження Спадкового реєстру та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.2005 за № 373/10653, такі зміни:

11.1. Абзац другий пункту 4 наказу викласти в такій редакції:

„здійснити заходи щодо створення програмного забезпечення Спадкового реєстру, яке відповідало б сучасним стандартам збереження та захисту інформації".

11.2. Пункт 17 наказу викласти в такій редакції:

„17. Державному підприємству „Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та його регіональним філіям забезпечити внесення до Спадкового реєстру відомостей, надісланих посадовими, службовими особами органів місцевого самоврядування протягом трьох календарних місяців з моменту їх надходження".

12. Унести до Положення про Спадковий реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17.10.2000 № 51/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.10.2000 за № 714/4935 (зі змінами), такі зміни:

12.1. Доповнити Положення пунктом 1.7 такого змісту:

„1.7. Ведення Спадкового реєстру здійснюється українською мовою".

12.2. Абзац перший пункту 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. Для підтвердження факту внесення інформації до Спадкового реєстру Реєстратор виготовляє витяг про внесення реєстраційного запису до Спадкового реєстру у двох примірниках, один з яких залишається у справі нотаріуса, що посвідчив заповіт, спадковий договір (відкрив спадкову справу тощо), а другий – надається заявникові (заповідачеві, відчужувачу, спадкоємцю або набувачу)".

12.3. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. За внесення до Спадкового реєстру реєстраційного запису про посвідчення, зміну заповіту; посвідчення спадкового договору; свідоцтво про право на спадщину; дублікат заповіту, спадкового договору або свідоцтва про право на спадщину з видачею про це витягу, а також за перевірку наявності чи відсутності заповіту за заявою спадкоємця за законом, якщо така перевірка не пов’язана з відкриттям та веденням спадкової справи, з видачею про це витягу, справляється плата в розмірі, що встановлюється Міністерством юстиції України".

13. Унести до Інструкції про порядок ведення Єдиного реєстру нотаріусів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 27.05.99 № 26/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07.06.99 за № 358/3651, такі зміни та доповнення:

13.1. Пункти 1.4–1.6 викласти в такій редакції:

„1.4. Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районні, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції надають філіям Держінформ’юсту відомості за формами, передбаченими пунктами 2 та 3 цієї Інструкції, протягом двох робочих днів з моменту отримання відповідних відомостей.

1.5. Відповідальність за вірогідність відомостей, що надаються на адресу філій Держінформ’юсту, несуть особи, які надали цю інформацію.

1.6. Держінформ’юст несе відповідальність за втрату інформації або помилки в ній, допущені персоналом Держінформ’юсту".

13.2. Доповнити Інструкцію пунктом 1.7 такого змісту:

„1.7. Ведення Єдиного реєстру нотаріусів здійснюється українською мовою".

13.3. У розділі 3:

13.3.1. Форму 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

„– ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів".

13.3.2. У формі 3:

13.3.2.1. Назву форми після слів „області (міста)" доповнити словами „у тому числі переведення державного нотаріуса до іншої нотаріальної контори".

13.3.2.2. Доповнити форму новими абзацами такого змісту:

„– дата народження;

– місце проживання та телефон (за згодою нотаріуса)".

13.3.3. Доповнити форму новими формами 4.1 – 4.5 такого змісту:

„Форма 4.1. Реєстрація державної нотаріальної контори:

– назва контори;

– нотаріальний округ;

– дата створення;

– поштовий індекс та місцезнаходження;

– телефон.

Форма 4.2. Зміна місцезнаходження або телефону державної нотаріальної контори:

– назва контори;

– поштовий індекс та місцезнаходження контори (новий);

– телефон (новий).

Форма 4.3. Зміна нотаріального округу державної нотаріальної контори:

– назва контори;

– нотаріальний округ (новий);

– поштовий індекс та місцезнаходження контори;

– телефон.

Форма 4.4. Ліквідація державної нотаріальної контори:

– назва контори;

– дата та підстава ліквідації контори.

Форма 4.5. Тимчасове виконання обов’язків державного нотаріуса іншої державної нотаріальної контори:

– прізвище, ім’я, по батькові;

– номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю та дата його видачі;

– строк, на який здійснюється переведення в іншу контору;

– назва контори (постійного місця роботи);

– назва контори (де тимчасово виконує обов’язки);

– посада (на яку тимчасово переводять).

13.3.4. Форму 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

„– ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів".

13.3.5. У формі 9:

13.3.5.1. Назву форми після слова „нотаріуса" доповнити словами „у межах області".

13.3.5.2. Форму доповнити новим абзацом такого змісту:

„– № реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності та дата його реєстрації (новий)".

14. Унести до Інструкції про ведення Державного реєстру правочинів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.08.2004 № 86/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18.08.2004 за № 1022/9621 (зі змінами), такі зміни:

14.1. У пункті 3.3.3 слова "об’єктом обтяження" змінити словами "предметом правочину."

14.2. У пункті 3.5 слово "обтяження" змінити словом "правочину".

14.3. У пункті 5.9.1 останнє речення викласти в такій редакції:

"Поле <Інший> стосується інших державних реєстрів, призначених для реєстрації відповідного виду нерухомості".

15. Унести до Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.06.99 № 31/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.99 за № 364/3657 (зі змінами), такі зміни:

15.1. Доповнити Положення пунктом 1.10 такого змісту:

„1.10. Ведення Реєстру заборон здійснюється українською мовою".

15.2. У пункті 2.1.2:

15.2.1. Абзац 4 викласти в такій редакції:

„судами (у тому числі третейськими судами) і слідчими органами – у зв’язку з накладенням ними арешту на об’єкти нерухомого майна (звільненням з-під арешту)".

15.2.2. Доповнити абзацом 5 такого змісту:

„органами державної виконавчої служби – у зв’язку з накладенням ними арешту на об’єкти нерухомого майна (звільненням з-під арешту)".

15.3. У пункті 2.3 слово та цифри "пунктами 2.1.2-2.1.3" замінити словом та цифрами "підпунктами 2.6.1-2.6.3".

15.4. Пункт 3.9 викласти в такій редакції:

„3.9. Витяги про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна на запит осіб, визначених у пункті 3.2 цього Положення (крім третейських судів), надаються безкоштовно".

16. Унести до Інструкції про порядок заповнення заяв та ведення Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.08.2004 № 85/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.08.2004 за № 1021/9620, такі зміни:

16.1. В абзаці 3 пункту 3.2:

16.1.1. Слова „Витязі про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна" замінити словами „Витязі про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна".

16.1.2. Слова „Державному реєстрі обтяжень рухомого майна" замінити словами „Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна".

16.2. У пункті 3.6 слова „Витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі обтяжень нерухомого майна" замінити словами „Витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна".

17. Абзац другий пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 18.08.2004 № 85/5 „Про внесення змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2004 за № 1020/9619, викласти в такій редакції:

„здійснити заходи щодо створення програмного забезпечення Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, яке відповідало б новим сучасним стандартам збереження та захисту інформації ".

18. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 29.05.99 № 29/5 „Про Єдиний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.99 за № 362/3655 (зі змінами).

19. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань (Баранова Т.І.), державному підприємству „Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.):

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

довести наказ до відома начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, регіональних філій державного підприємства „Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне застосування у роботі.

20. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції довести цей наказ до відома нотаріусів.

21. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Єфіменка Л.В.

Міністр О. В. Лавринович

Повернутися


адреса

Україна, 73003, м. Херсон
вул. Соборна, буд. 8, оф. 2
тел./факс: +3 8 (0552) 45-44-27
тел.: 066 279-49-15

  Поставити питання нотаріусу

розклад роботи

пн-пт:

9.00-17.00

сб:

вихідний

нд:

вихідний

без обідньої перерви